installation

مراحل طراحی و اجرای پروژه در شرکت آرشاالکترونیک:
گام اول: شناسايي و بررسي اوليه
مطالعات پروژه در اين قسمت بر اساس هدف هاي پيش بيني شده در طرح سیستم نظارت تصویری انجام مي شود

 1. گردآوري اطلاعات و انجام مطالعات پايه
 2. بررسي و شناسايي هاي کلي کالبدي ضوابط و مقررات
 3. بررسي و مطالعه در مورد تجهيزات شکل دهنده سيستم و روش هاي ساخت و تهيه تجهيز سيستم
 4. بررسي کليه زير سيستم هاي مورد نياز سيستم نظارت تصویری و تجهيزات مورد نياز آن ها
 5. برنامه ريزي کالبدي
 6. تهيه طرح شماتيک و گزارش مربوطه

گام دوم: تهيه طرح مقدماتي
مطالعات اين قسمت بر اساس مدارک و گزارش مصوب قسمت اول انجام خواهد شد.
 1. مطالعات تکميلي
 2. مطالعات و طراحي سيستم نظارت تصویری
 3. مطالعات، طراحي، انتخاب تجهيزات و ارزيابي هاي فني و اقتصادي
 4. تهيه نقشه هاي مقدماتي و گزارش مطالعات
 5. ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم

شروع مرحله اجرا با ابلاغ کتبی کارفرما خواهد بود. این مرحله خود شامل سه قسمت اساسی است:
 • تایید فاکتور ارائه شده و یا برگزاری استعلام و ابلاغ به این شرکت
 • مشخص نمودن واحد نظارت بر اجرای کار
 • عقد قرارداد براساس LOM مورد تایید کارفرما و RFB تهیه شده در مراحل طراحی

فرآیند اجرای پروژه در شرکت آرشا الکترونیک پس از عقد قرارداد به صورت زیر می باشد:
 1. برگزاری جلسه داخلی جهت تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی میان واحدهای مرتبط
 2. انتخاب سرپرست پروژه با توجه به مقتضیات فنی پروژه
 3. برگزاری جلسات واحد طراحی و مدیریت پروژه جهت طراحی جزییات اجرایی
 4. تهیه برنامه زمانبندی منطبق با نیازمندی های فنی ،اجرایی و مقتضیات قرارداد
 5. تجهیز کارگاه پس از تایید طرح تفصیلی نهایی توسط کارفرما
 6. شروع عملیات اجرایی کنترل انحراف از برنامه (تصیح برنامه و روش کار در صورت نیاز )
 7. انجام تست های عملیاتی
 8. راه اندازی سیستم
 9. آموزش پرسنل بهره بردار
 10. تحویل آزمایشی
 11. رفع اشکال امور اجرایی پروژه و تغییرات درخواستی
 12. تهیه و تحویل مستندات طراحی ،As Built & Block Diagrams
 13. تحویل موقت و شروع دوره گارانتی
 14. ارائه سرویس های دوره ای و سرویس های درخواستی کارفرما

در ادامه نمونه هایی از طراحی و اجرای پروژه های انجام شده توسط شرکت آرشاالکترونیک نشان داده شده است.