support

واحد خدمات پس از فروش شرکت آرشا الکترونیک به عنوان یکی از بخش هاي توانمند این شرکت، با ارائه خدمات در حداقل زمان و با حداکثر کیفیت، مجموعه را در تعالی مسیر خود یاري می نماید. ارائه خدمات در این مرکز با دریافت درخواست کتبی از طرف متقاضی و ثبت این تقاضاها در سیستم مرکز پیام و ارائه کد رهگیري مجزا جهت پیگیري روند رسیدگی به درخواست ها انجام می پذیرد. با توجه به متن درخواست دریافت شده، در صورت امکان با مشاوره تلفنی اقدام به حل مشکل می گردد و در غیر این صورت مناسب ترین فرد از دفتر این واحد براي اعزام به محل کارفرما انتخاب می گردد. اکثریت سرویس هاي درخواستی با حضور کارشناسان این واحد در محل کارفرما قابل رفع می باشد. همچنین در صورتی که جهت تعمیر هر یک از تجهیزات نصب شده نیاز به خروج دستگاه از محل پروژه باشد ابتدا دستگاه جایگزین درخواست و نصب شده و سپس دستگاه معیوب به واحد تعمیرات ارسال می گردد و پس از تعمیر مجدداً در محل کارفرما نصب می گردد. شایان ذکر است که انجام به موقع سرویس هاي درخواستی، ارسال قطعات احتمالی مورد نیاز و دستگاه هاي جایگزین درخواستی، کنترل نحوه برخورد کارشناسان و همچنین گزارش انجام کار به کارفرما به عنوان آخرین قدم هر درخواست مستقیماً توسط دفتر خدمات پس از فروش شرکت انجام می پذیرد.